Is Iris Penning wel eens boos?

We spreken over boosheid en spelen ieder een nummer die we nog niet eerder uitbrachten. Bekijk de hele sessie hier. Laat me weten wat het je brengt.

De Toonzaal Sessies zijn opgenomen in de Willem Twee Toonzaal in ’s Hertogenbosch. Binauraal opgenomen door Dave Menkehorst.

Reageer
Door je reactie te geven, ga je akkoord met de Privacy Policy

The maximum upload file size: 12 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here